دعوت دوستان شما به funibook.

دوستان شما به طور اتوماتیک به دوستان شما اضافه میشوند وقتی عضو سایت شوند.

ایمیل دوستان شما

موضوع:
m شما را دعوت می کند به funibook.
از:
mahsa.8058@gmail.com
ایمیل ها را با کاما (,) جدا کنید