جامعه

سیروان محمدی

....
ناگفته وصفی/د

در روزگاری که هیچ بر هیچ بند است همان بهتر که هیچ باشیم اما میشود......
saman

از
دختر پسر لايک کنيد لايکککککککککککککککککککlike.likeeeeeeeeeeeee...
saman

از
به ياد داشته باش هر وقت دلتنگ شدي به آسمان نگاه كن . كسي هست كه عاشقانه تو را مي نگرد و منتظر توست . اشكهاي تو را پ...