سلامت

saman

از
امروز را در ياب و به فردا هر چه كمتر مي تواني تكيه كن...