اموزشي

saman

از
سعي كنيد آن چيز ي را كه دوست داريد بدست اوريد، وگرنه بايد آن چيز ي را كه بدست مياوريد دوست بداريد. داشتن علم بهت...
saman

از
1.گربه دستش به گوشت نميرسيد ميگفت عيب ي نداره بجاش سويا ميخورم ! 2.يك سوزن به خودت بزن نباشه! 3.با حلوا حلوا كردن م...
saman

از
خدايا! به من رفيقي بده كه با من گريه كند. دوستي كه با من بخندد را خودم پيدا خواهم كرد ! عشق يگانه ترين آزادي در جه...
saman

از
من يه لال بيزبونم كه به لب رسيده جونم تا حالا كسي نديده رنگ خنده بر لبونم دختري رو دوست مي دارم مني كه زبون ندار...
saman

از
رو فاصله U و I كسي كه الفبا رو اختراع كرد يه اشباهه خيلي خيلي بزرگي كرد و اونم اين بود كه : ميون انداخت!...