دانستنيهاي علمي

سمانه جباری

علت اصلی گرفتگی های چاه فاضلاب و تخلیه چاه به خاطر جامداتی است که از راه لوله های فاضلاب وارد می شوند. گاهی اوقا...
مدیریت سایت

مشهدیه مرِه بالای تپه داد مِزنه: خدايا برِچی پول نِمِدى! خُنِه نِمِدى! ماشين نِمِدى! يهو ازبالای تپه پرت مِره پ...
سیروان محمدی

....